Wypadki

Wypadek przy pracy

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnetrzną powodujece uraz lub śmierć, które nastapiło w związku z pracą (art. 3. ust. 1. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych):

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ (art. 3. ust. 2. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych):

 • w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań,
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.
Obowiązek pracodawcy

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ( Dz. U. z dnia 2 lipca 2009r. Nr 105, poz. 870 z póź. zm.) pracodawca , którego pracownik uległ wypadkowi jest obowiązany:

 • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu pracownikowi,
 • zabezpieczyć miejsce wypadku,
 • zbadać okoliczności i przyczyny wypadku,
 • sporzadzic właściwą dokumentacje,
 • zastosować środki zapobegajace podobnym wypadkom.

 

Pracodawca ma obowiązek sporządzić pełną dokumentację powypadkową w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia przez poszkodowanego.

Fachowa pomoc

Nasza firma proponuje Państwu fachową pomoc w przeprowadzeniu dochodzenia powypadkowego oraz  sporządzeniu pełnej dokumentacji powypadkowej. W ramach usługi:

 • zawiadomimy o wypadku właściwego inspektora pracy i prokuratora ( wypadek ciężki, śmiertelny, zbiorowy),
 • ustalimy okoliczności i przyczyny wypadku,
 • określimy wniosek i środki profilaktyczne,
 • przesłuchamy poszkodowanego i świadków wypadku,
 • sporządzimy i zapoznamy z protokołem poszkodowanego,
 • przedłożymy Państwu protokół powypadkowy do zatwierdzenia,
 • doręczymy protokół powypadkowy poszkodowanemu,
 • w przypadku wypadku ciężkiego, zbiorowego bądź śmiertelnego doręczymy protokół powypadkowy właściwemu inspektorowi pracy,
 • zarejestrujemy wypadek w rejestrze wypadków,
 • sporządzimy statystyczną kartę wypadku do GUS,
 • na wniosek pracownika Państwa  przedsiębiorstwa prześlemy dokumentacje powypadkową do ZUS.
Pracodawco pamiętaj !!!

Zaniechanie obowiązku powiadomienia o wypadku przy pracy ( śmiertelnym, ciężkim, zbiorowym) właściwych organów w tym inspektora pracy, stanowi wykroczenie z art 283 par. 2 pkt. 6 Kodeksu Pracy i jest zagrożone karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

 

Dopuszczajac do pracy pracownika bez obowiązkowego szkolenia z zakresu BHP bierzesz na siebie odpowiedzialność cywilno- prawną, co może sie wiązać z wypłacaniem renty lub odszkodowania ( art. 444 Kodeks Cywilny).