Oferta

Usługi księgowe

W zakresie świadczonych przez nasze biuro usług księgowych znajdują się:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości (pełna księgowość)
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Ewidencja zakupów i sprzedaży dla potrzeb VAT
 • Sporządzanie planów amortyzacyjnych
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zatwierdzonym przez Klienta planem amortyzacyjnym
 • Ewidencja wyposażenia
 • Ewidencja księgowa wynagrodzeń i ich pochodnych
 • Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, rocznych deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego
 • Sporządzanie bilansu rocznego wraz za załącznikami : rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa
 • Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych wymaganych przez GUS
 • Zamkniecie miesiąca : wydruki ksiąg, ewidencji VAT, deklaracje podatkowe
 • Zamknięcie roczne połączone z zezananiami podatkowymi w podatku dochodowym od osób fizycznych
Kadry i płace

W zakresie kadr i płac świadczymy między innymi następujące usługi:

 • Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych (umowy o pracę, umowy zlecenia/o dzieło). Kompleksowa obsługa zatrudnienia zgodnie z wymogami Kodeku Pracy oraz aktualnymi przepisami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Prowadzenie akt osobowych oraz dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • Prowadzenie pozostałych spraw pracowniczych (urlopy, absencje, badania lekarskie, uprawnienia, itp.)
 • Obsługa osobowa na podstawie umów cywilnoprawnych
 • Sporządzanie list płac
 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczeniami z ZUS
 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczeniami z Urzędem Skarbowym podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4)
 • Sporządzanie deklaracji do ZUS
Czas pracy kierowców

Oferujemy Państwu rozliczanie czasu pracy w tym:

 • kierowców w ruchu międzynarodowym dla tachografów analogowych i cyfrowych,
 • szczyt danych z tachografów i karty kierowcy,

 • ewidencja czasu pracy,

 • raport kontrolny inspekcji drogowej,

 • raporty naruszeń rozporządzenie 561/2006, AERT,

 • rozliczanie diet, ryczałtów oraz sporządzanie list płac z uwzględnieniem czasu pracy na terenie Niemiec i Francji.

 • Przedstawiciel we Francji

Dofinansowanie z PFRON

W celu uzyskania przez pracodawcę dofinasowania do wynagrodzenia pracownika z orzeczoną niepełnosprawnością oferujemy Państwu pomoc przy:

 • rejestracji pracodawcy w Wydziale Dofinansowań Rynku Pracy PFRON
 • wypełnianiu wniosków o dofinansowanie składanych co miesiąc tj.: 
 • W​n-D - wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością,
 • INF-D-P - miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników,
 • INF-O-PP - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc  w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • INF-O-PR - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie - dodatkowy formularz dla wnioskodawców, którzy ubiegają się o dofinansowanie do wynagrodzeń, prowadzący działalność w sektorach rolnictwa  lub rybołówstwa,
 • Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej - w przypadku gdy wnioskodawca nie otrzymał dotychczas pomocy publicznej na te same koszty kwalifikujące się pomoc

           

Oferujemy Państwu również pomoc przy wypełnianiu wniosku o refundację osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowej składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota określona w art. 18 ust. 8 oraz w art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, ze zm.).

 

Pozostałe usługi

Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie:

 • Zakładania działalności gospodarczej
 • Zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM-1)
 • Przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji
 • Opracowywania zakładowego planu kont
 • Opracowywania polityki rachunkowości
 • Wyprowadzania zaległości w ewidencjach
Cennik usług

Ceny za usługi biura ustalane są indywidualnie po rozmowie z potencjalnym Klientem na podstawie informacji o prowadzonej przez niego działalności ( rodzaj działalności, ilośc dokumentów księgowych, ilosć zatrudnionych pracowników itp.)