O firmie

Cel

Głównym założeniem Firmy Rachunkowo - Szkoleniowej SAWA jest dostarczanie swoim Klientom najwyższej jakości usług dopasowanych do ich potrzeb.

 

Naszą ofertę kierujemy do ludzi, którzy koncentrują się na dynamicznym rozwoju swojego przedsiębiorstwa.

 

Każdego Klienta traktujemy indywidualnie i kompleksowo. Fachowe i rzetelne podejście do wszystkich zagadnień gwarantuje wysoką jakość wykonywanych przez nas usług. Każdy Klient jest dla nas ważny, a podstawą naszej współpracy jest efektywność, zaufanie oraz pełen profesjonalizm.

 

Gwarantujemy rzetelną obsługę popartą doświadczeniem i wykształceniem kierunkowym. Wysoki poziom usług oraz organizowanych przez naszą firmę szkoleń zapewnia starannie wyselokcjonowana kadra, z którą stale współpracujemy.

Outsourcing

Oferujemy zarówno kompleksowe usługi z zakresu rachunkowości i kadr, jak również całościową obsługę BHP, która obejmuje:

 

* Prowadzienie szkoleń

* Sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków

* Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

* Uczestniczenie w pracach Komisji BHP w zakładzie pracy

* Zgłaszanie firm do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej

* Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy

* Opracowywanie stanowiskowych instrukcji BHP

* Comiesięczne przeglądy stanowisk pracy wraz z pisemnym protokołem informującym pracodawcę o nieprawidłowościach

* Doradztwo w zakresie poprawy warunków pracy

* Prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy

* Sporządzanie dla pracodawcy corocznych raportów o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie

* Wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej

* Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów.

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Jesteśmy firmą, która chcąc przeciwdziałać wykluczeniu spolecznemu, marginalizacji i dyskryminacji wobec osób niepełnosprawnych proponuje Państwu zatrudnienie osoby niepełnosprawnej. Taka decyzja przełoży się na pozytywny wizerunek Państwa przedsiębiorstwa zarówno w środowisku biznesowym, jak i  wśród kientów firmy. Osoby niepełnosprawne niejednokrotnie są o wiele bardziej zmotywowane do pracy niż pracwonicy zdrowi w 100%. Bardzo często jest im trudniej znaleźć pracę, dlatego też o wiele bardziej zależy im na utrzymaniu otrzymanej posady. Są to pracownicy lojalni i charakteryzujący się wielką chęcią do wykazania się.

 

*Zatrudnienie osób niepełnosprawnych przekłada się na:

 • Zminimalizowanie kosztów firmy ponoszonych w formie obowiązkowych składek na PFRON oraz uzyskania dofinansowań do wynagrodzeń,
 • Zwrot kosztów przeznaczonych na adaptację pomieszczeń, zakup urządzeń i wyposażenie stanowiska pracy osób niepełnosprawnych,
 • Pozyskanie kompetentnych pracowników  oraz stworzenie zespołu pozbawionego barier i obejmującego osoby sprawne oraz niepełnosprawne,
 • Stworzenie wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie.

 

* Zatrudniając osobę niepełnosprawną zyskują Państwo możliwość skorzystania z ulg finansowych ze środków PFRON w postaci:

 • dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych co obniża koszty utrzymania pracownika nawet do 75% ( wynagrodzenia brutto oraz składki ZUS ), a co za tym idzie zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku,
 • zwolnienia z wpłat na PFRON,
 • zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych,
 • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
 • dofinansowania do szkoleń pracownika niepełnosprawnego

 

Dofinansowanie z PFRON można wykorzystać na dowolny cel. Można stworzyć kolejne miejsca pracy, przeznaczyć środki na szkolenia pracowników lub przeznaczyć wsparcie na inwestycje. Nie mniej jednak zatrudniając w swoim przedsiębiorstwie osobę niepełnosprawną zyskują Państwo nie tylko regularny, comiesięczny przelew z PFRON na konto firmowe, ale przede wszystkim zaangażowanego i zmotywowanego pracownika. Ponadto zatrudnienie osoby niepełnosprawnej nie wiąże się  z dodatkowym obciążeniami formalnymi dla pracodawców.

 

Jeżeli posiadacie Państwo własną działalność gospodarczą oraz chęć zarudnienia osoby niepełnosprawnej lub uzyskania więcej informacji na temat wsparcia jakie można uzyskać z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej zapraszamy do kontaktu. 

 

 

Źródło: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji  "Aktywizacja osób niepełnosprawnych - praca"

 

 

 

Kwalifikacje

Certyfikat Księgowy nr42909/2010 wydany przez Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia   ksiąg rachunkowych

 

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr ewidencyjny 2.08/00035/2012

 

*Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej  nr SIOP/4/2013/02/8 zaświadczenie wydane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożąrnej w Gorzowie Wielkopolskim  na podstawie § 5 ust 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej

( Dz. U. Nr 215 poz. 1823, z późn. zm.)

 

*Uprawniwnia pedagogiczne do prowadzenia szkoleń w zakresie BHP nr 03/KP/BHP/2013 - zaświadczenie wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 31, poz. 216).

 

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku jako Administrator Państwa danych osobowych odpowiadamy za ich wykorzystywanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Informacja o przetwarzaniu danych 

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Firma Rachunkowo-Szkoleniowa „SAWA”Anna Sobolewska z siedzibą ul. Ruczajowa 12e/3, 65-153 Zielona Góra, e-mail: biuro@sawa-rachunkowosc.pl

 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych zwanym dalej ADO , e-mail: biuro@sawa-rachunkowosc.pl

 3. Dane będą przetwarzane w celu zwarcia, realizacji umów w zakresie prowadzonej przez ADO działalności gospodarczej na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO

 4. Jaki rodzaj danych osobowych należy podać:

1) NIP

2) PESEL

3) adres zamieszkania

4) adres do korespondencji

5) adres poczty e-mail

  - w przypadku skorzystania z innych usług niż wynikające z treści zawartej umowy możliwe jest pozyskanie dodatkowych informacji o danych osobowych.

   

  5. Dane mogą być udostępniane następującym podmiotom, z którymi Administrator danych osobowych prowadzi okresową, doraźną lub stałą współpracę :

   1. dostawcom oprogramowania informatycznego do zarządzania procesami kadrowymi, płacowymi, szkoleniowymi, rozliczeniowymi, podatkowymi, w zakresie dokonywania przez nich zmian, modyfikacji i usuwania awarii tych programów,

   2. podmiotom świadczącym usługi informatyczne w zakresie niezbędnym do zapewnienia ADO doraźnej lub bieżącej obsługi teleinformatycznej systemów informatycznych, w których zamieszczone są takie dane,

   3. audytorom zewnętrznym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli finansów ADO,

   4. współpracującym z ADO instytucjom finansowym w zakresie niezbędnym do zawarcia z nimi i obsługi umów dotyczących instrumentów finansowych wykorzystywanych przez ADO,

   5. innym podmiotom zewnętrznym świadczących na rzecz ADO usług tj. księgowe, podatkowe, doradcze, administracyjne, szkoleniowe lub techniczne,

   6. kancelariom prawnym w zakresie niezbędnym do zapewnienia ADO bieżącej obsługi prawnej, świadczenia porad prawnych oraz wydawania opinii prawnych i reprezentowania pracodawcy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem cywilno-prawnym jak również związanych z postępowaniami kontrolnymi wobec pracodawcy, przedmiotem których są zagadnienia wynikające z realizowania umów o pracę lub rozliczeń podatkowych,

   7. zakładam ubezpieczeniowym oraz agentom takich zakładów i brokerom ubezpieczeniowym, a także likwidatorom szkód w zakresie niezbędnym do rozliczenia umów ubezpieczenia majątkowego oraz od odpowiedzialności cywilnej,

   8. instytucjom publicznym w zakresie niezbędnym do zarejestrowania pracownika do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, rozliczeń podatkowych oraz w zakresie kontroli w/w procesów,

   9. innym instytucjom publicznym i organom, które posiadają ustawowe prawo do pozyskiwania danych osobowych na warunkach w tych ustawach przewidzianych.

   1. Administrator danych nie ma zamiary przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

   2.  Dane będą przechowywane przez okres 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została rozliczona zawarta z Panią/Panem umowa. W przypadku powstania jakichkolwiek sporów na tle takiej umowy, przez okres 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym spór ten został prawomocnie zakończony i umowa została ostatecznie rozliczona – art. 13 ust.2 lit. a RODO

   3. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

   4. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

   5. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)

   6. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji usług, zawarcia, realizacjii rozliczania zawartych z Państwem umów.